játék az élet!jó játék!igaz szerelem!csak nőknek!anyuciknakútba igazítunk
Egyéni keresés
hirdetés

A ki­mon­dot­tan i­lyen cél­ra í­ró­dott prog­ra­mok je­lentős se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a szer­kesz­tés­ben, pél­dá­ul a­u­to­ma­ti­ku­san el­lenőr­zik a be­írt u­ta­sí­tá­so­kat, e­set­leg WYSIWYG elv a­lap­ján mű­köd­nek, je­lentő­sen le­rö­vi­dít­ve az el­ké­szí­tés idő­tar­ta­mát.