myclubchatelj!fashioncsak nőknek!fog esni?divatolj!
Egyéni keresés

A HTML-­szer­kesztő prog­ra­mok o­lyan prog­ra­mok, me­lyek HTML-ol­da­lak el­ké­szí­té­sé­re al­kal­ma­sak.(HTMLPad, SCREEM, Mic­ro­soft F­rontPa­ge)

hirdetés

A ki­mon­dot­tan i­lyen cél­ra í­ró­dott prog­ra­mok je­lentős se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a szer­kesz­tés­ben, pél­dá­ul a­u­to­ma­ti­ku­san el­lenőr­zik a be­írt u­ta­sí­tá­so­kat, e­set­leg WYSIWYG elv a­lap­ján mű­köd­nek, je­lentő­sen le­rö­vi­dít­ve az el­ké­szí­tés idő­tar­ta­mát.